Joseph's Tea

Teapot Necklace with Swarovski Pearl